නිකසල පුරවරක ගාලු පුර ඇරඹුම 2019

ගාල්ලේ රන්වන් වෙරළ තීර පිරිසිඳු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

ගාල්ලේ රන්වන් වෙරළ තීර පිරිසිඳු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට රදගුරු හිමිපාණන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක් විය.

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading