කොරෝනා පිළිබද යාවත්කාලීන තොරතුරු | CORONAVIRUS OUTBREAK IN SRI LANKA LIVE UPDATES | இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பான புதிய தகவல்களை அறிந்துக்கொள்ள வெனிட்டாசுடன் இணைந்திடுங்கள்.

CORONAVIRUS OUTBREAK IN SRI LANKA LIVE UPDATES...

CORONAVIRUS OUTBREAK IN SRI LANKA LIVE UPDATES...

කොරෝනා පිළිබද යාවත්කාලීන තොරතුරු ...
Data Update: March 20, 2019

Please like, comment & share...

#RadioVeritasAsia | #VeritasSinhala

#RVASinhala

Add new comment

4 + 8 =

Please wait while the page is loading