අපේ අහිංසක ජනතාව කිසිම හේතුවක් නැතිව ඝාතනය කරල අත්දෙක හෝදගෙන පැත්තකට වෙන්න දෙන්න බැහැ...

RVA News

අපේ අහිංසක ජනතාව කිසිම හේතුවක් නැතිව ඝාතනය කරල අත්දෙක හෝදගෙන පැත්තකට වෙන්න දෙන්න බැහැ...

Please like, comment & share...

#RVANews | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

17 + 0 =

Please wait while the page is loading