2020 පෙබරවාරි 17

ශුද්ධවර මාක් 08:11-13

එකල පරිසිවරු අවුත් උන් වහන්සේ වචනයකින් අල්ලාගන්න පිණිස ස්වර්ගයෙන් හාස්කමක් ඉල්ලා විවාදයට එළඹුණාහ. උන් වහන්සේ හද පත්ලෙන් බලවත් ලෙස සුසුම් ලා, ”මේ පරම්පරාව හාස්කමක් සොයන්නේ මන් ද? සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි, මේ පරම්පරාවට හාස්කමක් නොදෙනු ලැබේ ය”යි වදාරා, ඔවුන් අත්හැර යළිත් ඔරුවට නැඟී එතෙරට වැඩිය සේක.

Add new comment

10 + 1 =

Please wait while the page is loading